Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lomná
ObecLomná

SPRÁVNE POPLATKY

 Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou LOMNÁ

Výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

            Časť                                                                                                              Položka

I.      Všeobecná správa                                                                                        2,3,8

III.    Pôdohospodársvo                                                                                        38 

V.     Stavebná správa                                                                                           59 až 62a

VII.   Finančnná správa a obchodná činnosť                                                     142

X.     Životné prostredie                                                                                       160,162

I.Časť – VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2 

a) Vyhotovenie odpisu(fotokópie), za každú aj začatú stranu ..............................2,00 eurá

 

Položka 3 

1.  Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis............................. 2,00 eurá

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona c. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a SPF alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte ................................... 5, 00 eur

 

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte sú oslobodené pošty(inkasné strediská) zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov .

III.Pôdohospodársvo

Položka 38                                                                                         

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný ...................................................................................................................    1,50 eura

b)mesačný ......................................................................................................................   3 eurá

c)ročný .............................................................................................................................  7 eur

d)trojročný......................................................................................................................   17 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov

V.ČASŤ -STAVEBNÁ SPRÁVA   

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1.pre fyzickú osobu.....................................................................................................  40,00 eur

2.pre právnickú osobu.................................................................................................100,00 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti  rozhodnutia o umiestnení stavby .......        20,00 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu   ....................................................................................50,00 eur

2. na stavbu bytového domu ....................................................................................200,00 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ............................................................ 25,00 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2  ................................................................50,00 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu...................................... 35,00 eur

2. bytových domov..................................................................................................... 100,00 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov, alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.............................................................30,00 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť............................................. 30,00 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka......................................................................................................................... 30,00 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská...................................................................... 30,00 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady..................................................................................................... ....... 30,00 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami............................................................ 50,00 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť............................................. 50,00 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka................................................................................................................. 50,00 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská...................................................................... 50,00 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady.................. 50,00 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e).... ....................................................................................................... 20,00 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane.............................................................................................. 100,00 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane............................................................... 200,00 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane............................................................. 400,00 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane......................................................... 600,00 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane................................................... 800,00 eur

nad 10 000 000 eur................................................................................................. 1 000,00 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby.................................................................................... 50,00 eur

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť

   od 3m2 do 20m2..................................................................................               60,00 eur

j) na reklamnú stavbu na ktorej informačná plocha je väčšia ako 20m2...     150,00 eur 

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od   poplatku   za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písmená a) a b)).

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

1. právnickú osobu..................................................................................................... 100,00 eur

2. fyzickú osobu.... ...................................................................................................... 30,00 eur

b) Žiadosť o zmenu doby trvania  

1.reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3m2 do 20m2

...............................................................................................................................        60,00 eur

 

2.reklamnej stavby na ktorej informačná plocha je väčšia ako 20m2....     150,00 eur 

 

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu.....  ................................................................................................ 50,00 eur

2. fyzickú osobu........................................................................................................... 20,00 eur

d) Ohlásenie reklamnej stavby na ktorej najväčšia  informačná plocha je menšia ako       3m2...................................................................................................................30,00 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu........... .......................................................................................... 30,00 eur

2. fyzickú osobu............................................................................................................10,00 eur

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia......................................................... 80,00 eur

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .......................................................................................................................... 10,00 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .......... 30,00 eur

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.......................................... 10,00 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Položka 61 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby …....................................... trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60................................................................................................................................. 30,00 eur

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

pre právnickú osobu..................................................................................................... 50,00 eur

pre fyzickú osobu......................................................................................................... 20,00 eur

3. terénnych úprav

pre právnickú osobu .................................................................................................. 100,00 eur

fyzickú osobu ….......................................................................................................... 20,00 eur

 

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom …........................................................................................................ 35,00 eur

2. bytový dom …........................................................................................................ 120,00 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m² vrátane........................................... 25,00 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m² ............................................................ 50,00 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ................................. 25,00 eur

2. bytový dom ............................................................................................................ 50,00 eur

 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .......................................................... 20,00 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť............................................ 20,00 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka …............................................................................................................ 20,00 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská …...................................................................20,00 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ….................................................................................................................................. 20,00 eur

 

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami …..................................................... 30,00 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …...................................... 30,00 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka …........................................................................................................... 30,00 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská …................................................................. 30,00 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady …............ 30,00 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e).................. ............ 20,00 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane …......................................................................................... 60,00 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane …......................... .............................. 120,00 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane …..................................................... 250,00 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane …................................................. 400,00 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane …............................................. 530,00 eur

nad 10 000 000 eur …............................................................................................. 660,00 eur

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2  

.....................................................................................................................................   50,00 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písmená a) a b)).

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

VII.ČASŤ –FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

.................................................................................................................................. 6,50 eura

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR

.................................................................................................................................. 1,50 eura

X.ČASŤ –ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie , zmenu alebo zrušenie podľa osobitného zákona 36p(výrub stromov)

1.fyzická osoba ..................................................................................................................10 eur

2.právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou................................................................         100 eur

Položka 162

ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín na zmeny technologických zariadenáí stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 38b         ...........................    5,00 eur

af )Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie  nepodlieha stavebnémukonaniu 38e)..........10,00 eur

36p) zákon č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajina v znení neskorších predpisov

38b) §17 ods.1 písm. c)zákona č.137/2010 Z. z v znení zákona č.318/2012 Z. z

38e) - §17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur - pack

 

Mapový portál

Mapový portál
Lomná z neba

 

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
1
24 25 26 27 28 29 30

 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DIAMOND LOMNÁ

TJ DIAMOND LOMNÁ


hore