Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (§81, bod 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom
webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického
zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31.
mája príslušného kalendárneho roka.

pozrieť tu: