Starosta obce Lomná, Jozef Kresťan
v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lomnej na deň
28. novembra 2022
so začiatkom o 15.30 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

ČÍTAJ ĎALEJ