Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

   Zmluvy sú v PDF fomáte.   

Názov zmluvy  Dátum zverejnenia
ZMLUVA O VÝKUPE ELEKTRINY NA KRYTIE STRÁT 30.12.2016
Zmluva o zverení majetku do správy 29.12.2016
Dohoda o zneškodnení odpadov 15.12.2016
Zmluvao poskytovaní elektrických služieb 12.12.2016
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX  Plus 13.12.2016
Zmluva o poskytnutí finančnýchprostriedkov........  8.12.2016
Kúpna zmluva  16.11.2016
Darovacia zmluva 28.10.2016
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľných  kuchynských  a reštauračných odpadov 12 9.2016
Dohoda o dodávke stravy pre šk r 2016-2017 6.9.2016
Zmluva s nakladaním s komunálnim odpadom 24.08.2016
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 01.08.2016
Mandátna zmluva č1/2016 o poskytovaní služieb v oblasti konzultačno- poradenskej činnosti   06.06.2016
Zmluva o terminovanom úvere č. 21-002-16 02.06.2016
Zmluva o poskytnutí finačného peíspevku  24.05.2016
Zmluva o odbere  odpadov 24.05.2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnych služieb 06.05.2016
ZMLUVA O NAKLADANÍ  S KOMUNÁLNYMI  ODPADMI 24.8.2016
Zmluva ZSV0405201 609 o odpadoch a o zmene a o doplnení niektorých zákonov 22.04.2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ ZA-R-256/2016 7.4.2016
Slovgram 7.4.2016
Kúpna zmluva 04.4.2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 30.3.2016
Zmluva o dielo č.2/2016 16.3.2016
Zmluva o zabezpečení služieb č 15/2016 8.03.2016
 Darovacia zmluva 29.02.2016
 Zmluva o poskytnutí dotácie                                                                        22.02.2016                     
Dodatok č.1 zmluva o poskytnutí finančného príspevku 15.02.2016
Zmluva o poskytnutí  finačného príspevku 15.2.2016
 Zmluva o doplatku  18.02.2016
 Nájomná zmluva   10.2.2016
 Prima Banka zmluva o termínovanom úvere č. 21/001/16  č.2  29.01.2016
 Prima Banka zmluva o termínovanom úvere č. 21/001/16   29.01.2016
Mandátna zmluva 25.01.2016
Zmluva o dielo 25.01.2016
 Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát   07.01.2016
 Zmluva o vývoze odpadu č. 05/2016   04.01.2016
 Zmluva o dielo  04.01.2016
 Zmluva o vývoze odpadu č.04/2016  04.01.2016