Názov dokumentu                     

  zverejnené 

   zvesené

Rok 2023

 

 

ZS Plán rozvoja VV aVK ŽSK    

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021

   
Návrh VZFU  08.03.2023 06.04.2023
OU-NO PLO1 2023 000862 08.03.2023 06.04.2023
SKM_22723022709310 27.3.2023  
UR_optická sieť_22_0962 27.3.2023  
Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov za rok 2022  24.2.2023  
Verejná vyhláška – OU-NO-PLO1-2023/000862 16.2.2023  
Oznámenie o zrušení pobytu 19.1.2023  
     

 

                                   Názov dokumentu                     

  zverejnené 

   zvesené

Rok 2022

 

 

VZN 2-2023 o miestnom poplatku za KO 16.12.2022.   
Schválený rozpočet 2023-25 rekapitulácia 16.12.2022.   
Schválený rozpočet 2023-25 výdavky 16.12.2022.   
Schválený rozpočet 2023-25 príjmy 16.12.2022.   
VZN 1-2023 o určení výšky FP na úhradu nákladov na MŠ, ŠK a ŠJ 16.12.2022.  
Dodatok 10 k VZN 5-2014  dotácia na prevádzku ŠZ 16.12.2022.  
Návrh rozpočtu   2023-25  príjmy 30.11.2022  
Návrh rozpočtu 2023-25  výdavky 30.11.2022  
Návrh rozpočtu 2023-25  rekapitulácia 30.11.2022  
VZN 1-2023 o určení príspevku v MŠ a ŠZ - návrh 30.11.2022  
Návrh VZN 2-2023 o miestnom poplatku za KO A DSO 30.11.2022  
ÚP regiónu ŽK 30.11.2022  
Správa o hodnotení UP regiónu ŽK    
Zverejnenie registra pôvodného stavu 15.11.2022  
RPS 15.11.2022  
Ozn ÚR optická sieť VV - SOcÚ-22-0962_LO-1    
Situácia osadenia stavby k UR    
Špeciálne hlasovanie - prijímanie žiadostí, voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022 17.10.2022  
Oznámenie o uložení zásielky 4.10.2022  
VZN 2-2022 30.9.2022  
Návrh VZN 22022 09.09.2022  
PHSR ŽSK 2021 záverečné stanovisko    
Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácii ŽK 2021-2027     
Koncept-ÚP regiónu ŽK    
Delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci LOMNÁ    
UP rozvoja žílinského kraja    
Oznámenie o určení počtu poslancov 1.7.2022   
Oznam o termíne a mieste verejného prerokovania - PHSR ŽSK 2021+    
PHSR 2021+    
Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lomná 27.06.2022  
Informacia pre verejnosť 22.6.2022  
Oznamenie o strategickom dokumente Or.Lesná 22.6.2022  
Záverečný účet Obce Lomná za rok 2021 Návrh 3.6.2022  
Návrh VZN 1-2022 - určenie času predaja 3.6.2022  
Situácia k UR 16.05.2022  
ÚR Optická sieť Lomná  DSIIDATA- SOcÚ-22-0214-LO-2 (003) 16.05.2022  
Informácia pre verejnosť o predložení oznámenia o stategickom dokumente 9.5.2022  
Zmeny a doplnky č.2/2021- UP obce Lomná 22.04.2022  
Oznámenie o strategickom dokumente 22.04.2022   
Zmeny a doplnky č. 2/2021 • Územný plán obce Lomná -návrh za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania. 11.04.2022  
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia 31.03.2022  
Príloha 1 projekt A1 Úprava elektrického NN vedenia 14428 v obci Lomná 17.03.2022  
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním 17.03.2022  

Dočasná úradná tabuľa OU Námestovo

   
Rozhodnutie . pozemkový a lesný odbor 7.2.2022  
     
Územný plán obce Krušetnica 07.01.2022  

 

                                   Názov dokumentu                     

  zverejnené 

   zvesené

Rok 2021

 

 

Dodatok č. 9 k VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Lomná. 13.12.2021  
     
Návrh dodatku k VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku školských zariadení 24.11.2021  
Návrh rozpočtu na roky 2022-2024. 24.11.2021  
Oznámenie o uložení zásielky  7.10.2021  
OU ZA OSZP2-2021,035841-03  30.08.2021    
Verejná vyhláška 11.08.2021  
Príloha - C parcely - Podhorske luky Hornej Oravy 11.08.2021  
Príloha - E parcely - Podhorske luky Hornej Oravy 11.08.2021  
Príloha_mapa_Podhorske_luky_Hornej_Oravy_ 11.08.2021  
     
Územný plán obce Krušetnica - návrh 11.08.2021 .  
RIUS ZaD č. 2 ŽSK obce a mestá 001 29.07.2021   
Výberové konanie ŠÚ 19.7.2021  
Kontrola nakladania s odpadovými vodami akumulovanými v žumpách - žiadosť    
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov...................... 22.06.2021  
Dodatok č. 1 k VZN 21.6.2021  
Návrh Záverečný účet obce Lomná za rok 2020 31.5.2021  
Návrh Dodatok č.  1 k VZN 1-2019 31.5.2021  
Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení a žiadosť o predložení........ 19.05.2021  
Verejná vyhláška 12.04.2021  
Testovanie v obci Lomná 26.2.2021  
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vyrozumenie 3 23.2.2021    
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vyrozumenie 2 23.2.2021    
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vyrozumenie  23.2.2021   
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020 18.02.2021  
Testovanie v obci Lomná 5.2.2021  
OU ZA OSZP 2020  003677 176 Gr. 11.1.2021  

 

 

 

                                   Názov dokumentu                     

  zverejnené 

   zvesené

Rok 2020

 

 

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 807_2020 30.12.2020  
Ciastka_26_2020 18.12.2020  
VLÁDA SLOVENSKEJ REPPUBLIKY 804_2020 18.12.2020  
Dodatok č. 8 k  VZN 5-2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diťa materskej školy a na žiaka ŠZ 15.12.2020  
Dodatok  č. 7 k VZN č. 5_2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 15.12.2020  
Epidemiologicka situacia_PKV_201211_TK 15.12.2020  
VZN c 1 2020 o nakladani s odpadmi na území obce 14.12.2020  
2021-2013 návrh výdavky, tabuľky  26.11.2020  
2021-2013 návrh príjmy, tabuľky 26.11.2020  
2021-2023 návrh rekapitulácia    26.11.2020  
Dôvodová správa Návrh rozpočtu obce Lomná  na rok 2021 26.11.2020.  
Návrh Dodatok č. 7,8 k  VZN 5-2014 OK 26.11.2020.  
VZN nakladanie s odpadmi  24.11.2020  
Návrhy VZN  miestny poplatok a 24.11.2020   
Výsledky testovania obyvateľov na ochorenie COVID 18.11.2020  
Výsledky testovania obyvateľov na ochorenie COVID 13.11.2020  
Plán dopravnej obslužnosti ŽSK    
Verejná vyhláška    
OZNAM-OBEC LOMNÁ, Lomná 22, 02954, okres Námestovo 28.10.2020  
Rozsah hodnotenia-návrh pre hodnotenie ÚP Krušetnica 14.10.2020  
Stanoviská pre verejnosť 14.10.2020  
Zadanie pre Územný plán obce Krušetnica 29.9.2020  
Oznámenie o uložení zásielky  21.09.2020  
final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08.09.2020    
Usmernenie HH SR COVID 19_deviata aktualiacia    
Grafická čast 08.09.2020  
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav 08.09.2020  
Zmeny a doplnky UP Zákamenné 24.082020  
Oznámenie o stategickom dokumente 24.08.2020  
Verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu. 28.7.2020   
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 24.7.2020  
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 24.7.2020  
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 21.7.2020  
Oznámenie o nastúpení náhradníka po znániku mandátu poslanca OZ 9.7.2020  
Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia o strategickom dokumente 01.07.2020  
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu 26.06.2020  
Návrh Záverečný účet obce Lomná za rok 2019 3.6.2020  
DOČASNÁ ÚRADANÁ TABUĽA OKRESNÉHO ÚRADU NÁMESTOVO, pozemkového a lesného odboru 14.5.2020  
OU-NO-PLO1-2020 004852-005 14.05.2020  
Verejná vyhláška 11.05.2020  
Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ – žiadosť o stanovisko 21.4.2020   
Záznam zo dňa 1.3.202220 7.4.2020  
Dočasná úradná tabuľa okres úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboru 7.4.2020  
Oznámenie o vykonanej miestnej obhliadke  7.4.2020  
KORONAVÍRUS –COVID-19 .mimoriadna situácia    
Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 9.7.2020  
Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19 9.7.2020  
Pomoc sebe a druhým COVID-19 9.7.2020  
10 odporucani doma COVID-19 9.7.2020  
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (pdf)    
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (pdf)    
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe čítaj tu     
Vyhlásenie MS na území SR 12.3.2020  
     
Dočasná úradná tabuľa okresného úradu 11.3.2020  
Oznámenie o začatí správneho konania podľa  .... 11.3.2020  
Verejná vyhláška. Pozvánka na zhromaždenie 04.02.2020  
Územné rozhodnutie , Verejné vyhláška 29.01.2020  

 

                                   Názov dokumentu                         zverejnené 

Rok 2019

 
 Oznámenie o začatí konania o využívaní územia verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním. 20.12.2019 
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, verejnou vyhláškou. 20.11.2019 
ˇUzemné rozhodnutie Verejná vyhláška
09.09.2019
Stavebné povolenie , verejnou vyhláškou
08.08.2019
Pozvánka na  zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
12.07.2019
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
03.07.2019
Záverečný  účet   obce Lomná za  rok 2018
26.06.2019,
 VZN o určení  výšky FP na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie  a nákladov spojených so stravovaním 26.06.2019, 
Plan kontrolnej cinnosti 06.06.2019
Oznámenie o zámere predaja obecných pozemkov... 05.06.2019
Oznámenie o začatí spojeného a stavebného konania a nariadenia............... 04.06.2019
Návrh VZN č. 1-2019 o určení  výšky FP na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie  a nákladov spojených so stravovaním 30.05.2019
NÁVRH Záverečný  účet   obce Lomná za  rok 2018 30.5.2019
Oznámenie o stategickom dokumente 23.5.2019
Správa o hodnotení strategického dokumentu 1.4.2019
Zverejnenie elektornickej adresy 18.3.2019
Úroveň vytriedenie komunálneho odpadu 20.2.2019
Rok 2018  
Informácia pre voliča 31.1.2019
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 31.1.2019
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  31.1.2019 
Dodatok č. 5 po OZ k  VZN 5-2014 OK 21.12.2018
Návrh Dodatok č. 5 k  VZN 5-2014 OK 5.12.2018 
Rozpočet obce Lomná na roky 2019-2021 5.12.2018
Pozvánka na zhromaždenie vlastnókovpoľovných pozemkov 5.12.2018
INFORMÁCIE O SPRACÚVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KANDIDÁTOV  7.11.2018
INFORMÁCIE O SPRACÚVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV  7.11.2018
INFORMÁCIE O SPRACÚVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE MIESTNU VOLEBNÚ KOMISIU  7.11.2018
Verejná vyhláška - obec Hruštín 23.10.2018
 Rozhodnutie obec Mutné - stavebný úrad 2.10.2018
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 14.8.2018

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavný kontrolór

1.8.2018
Schválený Dodatok c. 2 k  VZN č. 2-2015 úhrada nákladov ZŠ s MŠ 3.7.2018
Územný plán obce Hruštín 20.6.2018
Dodatok c. 2 k  VZN č. 2-2015 úhrada nákladov ZŠ s MŠ 8.6.2018
Dodatok č. 4 k  VZN 5-2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  MŠ a na žiakov  školských  zariad. 30.5.2018
Záverečný účet obce Lomná 2017 30.5.2018
Biela Orava 8.1.2018
OZNAM DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 8.1.2018 
 Základné údaje o strategickom dokumente 3.1.2018 
Zadanie preúzemný plan obce Hruštín. Oznámenie o začatí prerokovania................        3.1.2018