Hľadať

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Podpora verejnej športovej infraštruktúry 

 

Zámer a spôsob prenechania majetku obce Hruštín do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 v spojení s ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „zákon o majetku obcí“)

Obec Hruštín podľa § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 v spojení s ods. 9 zákona o majetku obcí a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hruštín č.32/2023 zo zasadnutia konaného 24.02.2023, zverejňuje zámer prenechať titulom nájomnej zmluvy na užívanie nebytové priestory v stavbe so súpisným číslom 305, na parc. C-KN č. 728/1, k. ú. Hruštín, zapísaná na LV č. 3028, okres Námestovo, obec Hruštín, a to jednotlivo, dva samostatné súbory nebytových priestorov na 1. NP stavby a jeden samostatný súbor nebytových priestorov v podkroví stavby, ktoré sú špecifikované v podmienkach jednotlivých obchodných verejných súťaží. Súťaž sa
začína dňom jej vyhlásenia oznamom zverejneným na úradnej tabuli Obce Hruštín. Obec Hruštín informatívne uverejní súťažné podmienky aj na webovom sídle obce: https://www.hrustin.sk/. Ponuky je možné predkladať najneskôr do 28.04.2023.

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fotomapa

klikni na obrázok

Priblížiť

 +A A -A

Kominárske služba pre obec

Kontakt p. farár:
Mgr. Jaroslav Majda
tel.:  043/5526116

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica